جعفر داشت میرفت هی کفر میگفت.

 

بهش میگن چرا هی کفر میگی؟

 

میگه:صد نفرو کردم یکیشونم نمیبینمچشمک

 

یکی منو کرده هی میبینمش.گریهگریهخنده

جعفر داشت میرفت هی کفر میگفت.

 

بهش میگن چرا هی کفر میگی؟

 

میگه:صد نفرو کردم یکیشونم نمیبینمچشمک

 

یکی منو کرده هی میبینمش.گریهگریهخنده