نیوتن باید سیب میخورد سرش جاذبه رو کشف میکرد؟مردد

..

.

.

.

این همه شاشید نفهمید اگه جاذبه نبود میپاشید رو سر و صورتش؟خنده