دیروز به نامزدم اس دادم که:عزیزم رسیدم جلو خونتون.

 

 

 

بعد دیدم هیچی جواب نداد.اخم

کمی منتظر موندم باز جواب نداد.

خواستم دوباره اس بدم دیدم تو اس قبلیم {س} کلمه رسیدم رو نذاشتم.گریه

تو فامیلامون چن تا پیرزن هست موقع عروسی بهم میگن بعدی توییمردد

 

 

منم موقع فوت فامیلامون بهشون میگم بعدی توییزبان درازی

وقتی یه پسر بهت میگه دوست دارهبوسه

 

 

 

1%راستهخنده

99% راستهمتعجب

 

جمله سنگینی بودزبان درازی