از تحریم غرب درومدیم

.

.

.

.

.

.

حالا جهان اسلام داره تحریممون میکنه خنده

     نقشه هایی که من تو دبیرستان در فرار کردن ازمدرسه داشتم مایکل اسکوفیلد توی فرار از زندان نداشت من حیف شدم! 

معلم:سعید! دو تا حیوان دوزیست نام ببر.

 

 دختره رفته دکتر میگه دلم درد میکنه دکتر گفته کجای دلت هست

 دست بزن

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 دختره شروع کرده به کف زدن.میگن دکتره یه آهنگ شاد خونده بعد مرده

     ای کسانی که یک کلمه را دو بار تکرار میکنید.

     مثل : پشه مشه ،کفتر مفتر

     هنگامی که با کلمه ای همچون شیرینی مواجه میشوید چه میگویید

     حواستون به منه یا دارید تکرار مینید.چشمک

     سوار تاکسی شده بودم راننده تاکسی با ماشین پشتی  عواش شد.

     گفت:ببین داداش من اینجا وایسادم و وای خواهم ساد

     میفهمی:وای خواهم ساد

     حیف فردوسی نبد که از زبان فارسی حمایت کنه

 

 

     من پیاده شدم از تاکسی ولی راننده هنوز وای خواهد ساده بودخنده

تعداد صفحات : 7